Game Art

Współpracujemy z branżą gamingową. Tworzymy modele i tekstury zgodnie z wymaganiami klienta od produkcji mobilnych po desktopowe.

We work with gaming industry . We create models and textures according to customer requirements for game productions.

Wizualizacje 360 | spacery 3D | 360 Visualizations | 3d Walk

Wizualizacja 360 złożona w formie ruchomej panoramy przybliży jeszcze bardziej klientowi wizję projektanta. Realistycznie przedstawi koncepcję wzbogacając odbiór produktu o odczucie przestrzeni. Dla bardziej wymagających klientów robimy też spacery 3D.

Submitted in the form of mobile panoramas will bring even more customer designer’s vision. Realistically present the concept of enriching the reception of the product by the feeling of space. For more demanding clients we also make 3D walks.

Wizualizacje 3d | 3d Visualization

W czasie gdy nieustannie rosną wymagania klientów fotorealistyczna wizualizacja wykonana precyzyjnie według wytycznych pomaga przybliżyć klientowi wizje projektanta. Grafika 3D to nie tylko nasza praca, ale i pasja. Realizujemy wizualizacje architektury, wnętrz, produktów czy mebli dbając o najmniejsze detale.

While constantly growing demands of customers photorealistic visualization made precisely according to the guidelines help bring client visions designer. 3D graphics is not only our job, but a passion. We realize visualization of architecture, interiors, products and furniture taking care of the smallest details.

 Identyfikacja Wizualna |  Branding is branding

Kluczowa dla marki jest jej nazwa, logo i slogan. Co sobą komunikuje? Jakie jest jej postrzeganie? Jaka jest tożsamość naszej marki? Jak ją widzą klienci i jakie wiążą z nią konkretne uczucia? Skuteczny branding to proces, mający opowiedzieć światu czym jest nasza marka i dlaczego idealnie spełnia potrzeby klientów.

The key to the brand is its name, logo and slogan. What communicates them? What is the perception? What is the identity of our brand? As they see it, and what customers are associated with her particular feelings? Effective branding is a process designed to tell the world what our brand is and why it perfectly meets the needs of customers.

 Projektowanie wnętrz | Interior Design

Jako projektanci zawsze słuchamy sugestii Klienta. Naszym zadaniem jest przełożenie jego potrzeb na realny grunt dbając przy tym o funkcję , formę i ergonomię. Do klientów podchodzimy w sposób indywidualny proponując rozwiązania uniwersalne, ponadczasowe ale i nieszablonowe.

As designers we always listen to customer suggestions. Our task is to translate its needs for real ground while respecting the function, form and ergonomics. We approach to customer individually by offering solutions universal, timeless but also unconventional. Branding – Branding to budowanie świadomości marki.